Würth Oy:n myyntiehdot

1. Soveltamisala

Nämä ehdot ovat Würth Oy:n yleiset myyntiehdot. Mikäli näihin ehtoihin on osapuolten välisessä kaupassa kerran vedottu, on ne katsottava hyväksytyiksi myös myöhemmässä kaupassa. Jos toinen osapuoli on tosiasiallisesti saanut tiedon ehdoista aikaisemman kaupan perusteella, sovelletaan ehtoja ensimmäiseenkin kauppaan, vaikka ehtoihin ei ole erikseen vedottu. Näitä ei sovelleta agenttikauppaan.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 pv. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle taikka muulla tavalla hyödyntää niitä.

2.2 Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen sellaisenaan. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

2.3 Jatkuva tilaus

Jatkuva tilaus syntyy, kun ostaja määrittää itse toistuvat tuotetarpeet jatkuvaksi ostotilaukseksi WürthShopissa. Jatkuvan tilauksen tekeminen, päivittäminen tai poistaminen on ostajan vastuulla.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:

a) sopimuksen solmimispäivä

b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta.

3.2 Toimitusehdot

Toimitusehto on vapaasti myyjän varastossa ilman pakkaus- ja käsittelykuluja.

Toimitusmaksut

3.3 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu.

3.4 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

Tuotevastuullisuutta ajatellen on ostajan huolellisesti tutustuttava myyjän kaikkiin tuotetta koskeviin määrittelyihin, ohjeisiin ja kuvauksiin ja toimittava niiden edellyttämin rajoituksin.

Tuotteita on ehdottomasti käytettävä vain tavalla ja kohteissa, joihin ne on tarkoitettu. Vähänkään epävarmoissa tapauksissa on ostajan selvitettävä Würth Oy:stä tuotteen soveltuvuus ajateltuun käyttöön.

Tuotteen käytössä on noudatettava sekä myyjän erikseen mahdollisesti antamia ohjeita että yleistä varovaisuutta.

Sekä tuotevastuun että tuoteturvallisuuden osalta on ostajan annettava jälleenmyynnin taikka edelleen luovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan olevat seikat uudelle ostajalle. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saatettava myyjän tietoon kirjallisesti ja kanne on nostettava kolmen vuoden sisällä siitä, kun ostajalla on ollut ensimmäinen tieto mahdollisesta vahingosta tai korvausvelvollisuudesta.

3.5 Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hinta ole sovittu, niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Maksuaika

Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon 14 pv netto mukaan. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, arvonlisäverot, tuontimaksut tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut, verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

4.4 Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorko 16 %. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä perintäkulut.

4.5 Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuutus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on tähän oikeutettu myös silloin kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.6 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 päivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

4.7 Tavaran tarkastaminen

Jos tavara on vastaanotettu, eikä palautettu 8 päivän sisällä, on ostajan maksettava koko kauppahinta, vaikka ostaja myöhemmin vaatisi korvausta myyjältä.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa suurella osin olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu, hankittu tai pakattu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myös viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla.

5.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuuksista on erikseen sovittava.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy silloin, kun koko kauppahinta on maksettu ja myyjän vapaassa käytössä. Tunnustetta ei katsota maksuksi. Myyjä voi koska tahansa ilman eri ilmoitusta ja tekemättä tilitystä noutaa takaisin ne tuotteet, joita ei ole kokonaan maksettu. Mikäli ostaja on maksanut osan, tulee molempien tehdä tilitys 30 päivän sisällä ja esittää laskelmansa vastapuolelle.

8. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näistä toimituksista ja näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan Hyvinkään käräjäoikeuden tuomiopiirissä.

Würth Oy:s försäljningsvillkor

1. Tillämpningsområde

Dessa villkor är Würth Oy:s allmänna försäljningsvillkor. Såvida man tidigare hänvisat till dessa villkor i handel parterna emellan, ses dessa som acceptabla även i framtida handel. Ifall den andra parten har de facto fått uppgift om villkor baserat på tidigare handel, tillämpas villkoren även i den första handeln, fastän det inte direkt hänvisats till villkoren. Detta tillämpas ej i agenthandel.

2. Slutförande av handel

2.1 Offert

Säljarens offert är i kraft den tid som angetts i offerten. Såvida det inte nämnts något om i kraft varande tid är det 30 dagar. I offerten bifogade bilder, ritningar, och andra dokument är säljarens egendom. Offertens mottagare har ingen rätt att använda den för att skada säljaren eller vidarebefordra den till tredje part eller på något annat sätt nyttja den.

2.2 Beställning

I handel baserat på offert träder avtalet i kraft då köparen meddelar att säljarens offert godkänts som sådan. I annat fall sker affären då säljaren bekräftat ordern eller levererat produkten.

2.3 Fortlöpande beställning

Fortlöpande beställning skapas, då köparen själv definierar fortlöpande produktbehov som inköpsorder i WürthShoppen. Skapande av fortlöpande beställning, uppdatering eller borttagning är helt under köparens eget ansvar.

3. Säljarens förpliktelser

3.1 Leveranstid

Om inte annat avtalats är leveranstidens början fr.o.m. den senare av de nedan nämnda:

e) dagen då avtalet knytits

f) tid då nödvändiga uppgifter för köparens leverans givits.

3.2 Leveransvillkor

Leveransvillkoret är EXW Riihimäki exclusive packnings- och hanteringskostnader.

Fraktavgifter

3.3 Garanti

För såld produkt gäller garanti enligt villkor från tillverkaren.

3.4 Produktens egenskaper

Säljaren är ansvarig för produktens kvalitet och övriga egenskaper endast enligt definition i avtalet och enligt andra givna uppgifter. Köparen ansvarar för uppgifter om produktens användningssätt och dess äkthet till säljaren. Vad gäller produktansvar bör köparen noga ha bekantat sig med säljarens givna bestämmelser och instruktioner för produkten och handla enligt givna ramar. Produkten får definitivt endast användas på det sätt och till det som den är avsedd för. Även i lätt osäkra fall bör köparen klargöra med Würth Oy om produktens passlighet för avsedd användning. Vid användning av produkten bör man ta i akt säljarens givna instruktioner och även allmän försiktighet. Köparen ska vid återförsäljning och överlåtning av produkten ta produktansvar och förmedla vetskap om produkten både vad gäller säkerhet och övriga data till egen kund. Allt beträffande produktansvar och produktsäkerhet ska utan fördröjning komma till köparens vetskap skriftligt, krav bör komma inom tre år från det att köparen för första gången fått vetskap om eventuell skada eller skadeåliggande.

3.5 Indirekt skada

Säljaren är inte skyldig att ersätta köparen för fördröjningar eller fel i leveransen som orsakats indirekt.

4. Köparens förpliktelser

4.1 Handelspris

Handelspriset är ett parterna emellan överenskommet pris. Om pris inte överenskommits är handelspriset ett av försäljaren debiterat gångbart pris.

4.2 Betalningstid

Betalningstiden bestäms av i branschen allmänt använda 14 dgr netto. Beträffande lagerleveranser börjar betalningstidens nedräkning från faktureringsdatum och i fabriksleveranser från leveransdatum.

4.3 Kontroll av handelspris

Såvida valutakurser som direkt påverkar importpriser, omsättningsskatt, importavgifter eller annat som är oberoende av säljaren, skatt eller skattliknande avgifter ändras före leveransdatum förbehåller säljaren sig rätten att syna priset.

4.4 Dröjsmålsränta och inkassokostnader

Vid betalningsförsening indrivs förseningsränta 16 % för förseningstiden. Säljaren har även rätt att kräva ersättning för inkassokostnader.

4.5 Säkerhet

Om det överenskommits om säkerhet, bör försäkran ges före börjande av sakernas leverans. Säljaren har rätt att även efter detta begära säkerhet för betalning av handelspris ifall det finns tunga skäl att anta att handelspriset eller del av det kan bli obetald. Säljaren har rätt att fördröja fortsatta leveranser tills förfallna fakturor betalats eller godkänd säkerhet överlåtits. Säljaren har rätt till detta även då förfallen del av handelspris blivit obetald. Köparen har ingen rätt att kräva ersättning som orsakats av detta.

4.6 Reklamationer och korrigering av fel

Om leveransen är på något sett felaktig bör köparen informera om felet till säljaren inom 8 dagar från leveransdatum. Säljaren har rätt att i första hand åtgärda felet eller leverera ny sak.

Köparen har inte rätt att kräva leverans om det i omständigheterna skett sådana förändringar som väsentligt ändrar på ursprungligt överenskomna förpliktelsers förhållanden.

Kontroll av varan

Om varan har tagits emot och inte returnerats inom 8 dagar är köparen skyldig att betala hela handelspriset, även fast köparen senare skulle kräva ersättning av säljaren.

5. Rivning av avtal

5.1 Köparens rätt till rivning

Såvida säljarens leverans avviker i stora delar från vad väsentligt överenskommits och när denna brist inte åtgärdats inom rimlig tid, lagats eller ny sak enligt avtal levererats, då detta orsakat försening och orimlig olägenhet för köparen som utfärdat skriftlig påminnelse har köparen rätt att riva upp avtalet.

Ifall varan som handelsobjekt är tillverkad, inskaffad eller packad specifikt för köparen enligt givna instruktioner och önskemål och säljaren inte kan utan förlust använda varan till nytta får köparen annullera affären p.g.a försening men endast om handelns mening inte väsentligen kunnat uppnås i.o.m. orsakad försening.

5.2 Säljarens rätt till rivning

Såvida handelspriset inte blir betalt inom betalningsterminen och detta inte är beroende av säljaren, har säljaren rätt att riva affären eller den del av affären som ännu inte levererats, detta om förseningen är väsentlig. Säljaren har rivningsrätt även då, när köparen via anmälan meddelat om försening eller om det annars är uppenbart att köparens likvid kommer att försenas. Säljaren kan riva affären även då köparen inte medverkar i handeln på överenskommet eller rimligt vis.

5.3 Övermäktigt hinder

Säljaren är inte skyldig att uppfylla avtalet, om naturhinder, brand, maskinhaveri, eller annan jämförbar störning, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, brist på transportmedel, nedläggning av tillverkning, trafikstörning eller annat sådant hinder som säljaren inte kan övervinna hindrar varan eller del av den att levereras. Även då, när uppfyllande av avtal förutsätter uppoffringar som är orimliga i jämförelse med den fördel som avtalet ger köparen, är inte säljaren skyldig att uppfylla avtalet. Säljaren är inte skyldig att ersätta köparen för skada som orsakats av ouppfyllt avtal, säljaren kan även riva avtalet.

6. Försäkring

Parterna tillgodoser försäkring till varorna enligt överenskomna leveransvillkor och dess påvisade ansvarsfördelning. Om andra försäkringar överenskommes separat.

7. Flyttning av äganderätt

Varans äganderätt flyttas då hela handelspriset betalats och blivit fritt användbar för säljaren. Accept ses inte som betalning. Säljaren kan när som helst utan förvarning och redovisning hämta tillbaka de produkter som inte blivit helt betalda. Ifall köparen har betalat en del ska båda parter göra en redovisning inom 30 dagar och presentera beräkningarna för motparten.

8. Upplysningar

Avsändaren ansvarar för att upplysningar skickade till den andra parten kommer fram.

9. Avgörande av meningsskiljaktigheter

Meningsskiljaktigheter och tolkning om dessa leveranser och leveransvillkor avgörs i Hyvinkää häradsrätt.

Terms and Conditions of Sale

1. Scope of application

These Terms and Conditions constitute Würth Oy’s General Conditions of Sale. If these terms are invoked even once in trading between parties, they shall be considered approved for all further trading. In the event that the other party has de facto received information of these terms based on earlier trading, they shall be applied to the first sale even if the terms were not separately invoked. These terms do not apply to agency trading.

2. Conclusion of a sale

2.1 Quotation

The seller’s quotation shall be valid for the period of time stated in the quotation. If there is no mention of the period of validity, it is 30 days. Any pictures, drawings or other documents attached to the quotation are the seller’s property. The receiver of the quotation is not entitled to use them to the seller’s detriment or to disclose any information relating to them to third parties or benefit from them in any other way.

2.2 Conclusion of an agreement

In sales based on quotations, an agreement is concluded once the buyer has informed the seller of the acceptance of the quotation. In all other cases, an agreement is concluded once the seller has confirmed the order and delivered the goods.

2.3 Subscription order

A subscription order is created when the buyer marks repeating purchases as a subscription order in WürthShop.The buyer is responsible for creating, updating, or deleting a subscription order.

3. Seller’s responsibilities

3.1 Delivery time

Unless otherwise agreed, the delivery time shall be calculated from latest of the following dates:

c) the date of the conclusion of the agreement

d) the date on which the seller receives any information that is necessary for the delivery

3.2 Delivery terms

The delivery term is EXW Riihimäki excluding packing and handling costs.

Delivery charges

3.3 Warranty

The goods are sold with the manufacturer’s warranty.

3.4 Properties of the goods

The seller is only responsible for the quality and other properties of the goods in accordance with the information defined in the agreement and other information provided. The buyer is responsible to seller for the correctness of the information concerning the purpose of use of the goods.

Considering product liability, the buyer must carefully examine all product definitions, instructions and descriptions provided by the seller and take note of the required limitations.

The goods must, without fail, be used in such a way and for such purposes for which they were designed. If any doubt exists, the buyer must contact Würth Oy to ensure that the goods can be used for the planned purpose.

The users of the goods must follow any instructions provided separately by the seller as well as exercise general caution. In connection with resale of transfer of the goods, the buyer must submit all information on the goods concerning both product liability and product safety to the new buyer. The seller must be notified in writing, without delay, of any and all issues relating to product liability and product safety, and legal action must be taken within three years from the moment when buyer first knew of possible damage or liability for damage.

3.5 Consequential damage

The seller shall not be liable for any consequential damages caused to the buyer due to delayed or defective delivery.

4. Buyer’s responsibilities

4.1 Purchase price

The purchase price is the price agreed upon by the parties. Unless otherwise agreed, the pur-chase price is the current price charged by the seller.

4.2 Term of payment

The term of payment is based on the industry standard of net 14 days. For deliveries from the seller’s warehouse, the time of payment is calculated from the invoice date, and for exworks deliveries from the delivery date.

4.3 Adjusting the purchase price

The seller reserves the right to adjust prices in case exchange rates, value-added taxes, import levies or other fees, duties or similar charges that are beyond the supplier’s control, change prior to the delivery date.

4.4 Penalty interest and collection costs

In the event of a delayed payment, the penalty interest charged shall be 16% from the due date until payment. In addition to the penalty interest, the seller shall be entitled to collection costs.

4.5 Securities

If there is an agreement to provide a security, such security must be deposited prior to the delivery of the goods. The seller is entitled to require a security to be deposited for the purchase price if there is serious reason to believe that the purchase price or part thereof will not be paid. The seller has the right to delay further deliveries until the outstanding payments have been settled or an acceptable security has been deposited. The seller is also entitled to this when the buyer has defaulted on an installment of the purchase price. The buyer is not entitled to claim compensation owing to this kind of delay.

4.6 Claims and correction of defects

If the delivery is in some way defective, the buyer must notify the seller of the defect within 8 days of the delivery date. The seller is primarily entitled to either correct the defect or deliver new goods. The buyer has no right to demand a new delivery if the circumstances have changed in such a way as will substantially alter the relation of the originally agreed contractual responsibilities.

4.7 Inspection of goods

If the goods have been received and are not returned within 8 days, the buyer must pay full purchase price even if the buyer were to demand compensation from the seller at a later date.

5. Termination of the agreement

5.1 The buyer’s right to terminate the agreement

If the delivery differs materially from what was agreed upon and despite the buyer’s written notification, the default is not corrected within reasonable time or new goods as per the agreement are not delivered or the delivery is delayed due to seller’s fault in a manner that causes unreasonable inconvenience to the buyer, the buyer has the right to terminate the agreement.

If the goods in question were manufactured, acquired or packaged specifically for the buyer in accordance with the buyer’s instructions and wishes and the seller cannot use the goods in any other way without suffering losses, the buyer may only terminate the agreement due to a delay if the buyer would otherwise fail to achieve the purpose of the agreement in an essential manner.

5.2 The seller’s right to terminate the agreement

If the purchase price is not paid by the agreed date and this is not due to the seller, the seller has the right to terminate the agreement of that part thereof for which the buyer has not yet received the goods if the delay is substantial. The seller also has the right to terminate the agreement when it is evident, on the basis of the buyer’s notification or otherwise, that the buyer’s payment will be substantially delayed. In addition, the seller may terminate the agreement if the buyer does not contribute to the fulfillment of the agreement as agreed or in another manner that can reasonably be expected.

5.3 Force majeure

The seller is not required to fulfill the agreement if delivery of the goods or a part thereof is prevented by a natural obstacle, fire, machine breakdown or a comparable failure, strike, lockout, war, mobilization, import or export prohibition, lack of means of transport termination of production, traffic disturbance or other similar obstacle that the seller cannot overcome. Neither is the seller required to fulfill the agreement if this would require such sacrifices that are unreasonable compared with the benefit to the buyer. The seller is not required to compensate the buyer for any damage resulting from failure to fulfill the agreement and the seller may also terminate the agreement.

6. Insurance

The parties shall insure the goods in accordance with the division of responsibilities determined in the agreed delivery terms. Any additional insurance must be agreed separately.

7. Transfer of title

The ownership of the goods shall be transferred once the full purchase price has been paid and the buyer is free to use the goods. Any acceptance is not considered as payment. The seller may at any time, without separate notification or presentation of accounts, repossess those goods that have not been paid for in full. If the buyer has paid for part of the goods, both parties must settle their accounts within 30 days and present their calculations to the other party.

8. Notifications

The sender is responsible for the delivery of any notifications sent to the other party.

9. Setting of disagreements

Any disagreements over these deliveries and the interpretation of the delivery terms shall be settled in Hyvinkää court by the Riihimäki District Court.