Tietosuojaselosteet

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Würth Oy
Y-tunnus: 0202881-6
Würthintie 1, 11710 Riihimäki

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Würth Oy:n palveluissa. Rekisteröity voi olla esimerkiksi Würth Oy:n centerin asiakas, eShop-tilaaja tai asiakaspalveluun yhteyttä ottanut tai asiakaspalautetta lähettänyt henkilö.

2. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaiden rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja, kuten käyttäjäyrityksen ja käyttäjäyrityksessä toimivien henkilöiden yhteystiedot. Rekisteri sisältää esimerkiksi tiedot asiakkaan tekemistä tilauksista, sekä www-palvelimen rekisteröimiä teknisiä tietoja.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Würth Oy:n ja asiakasyrityksen väliseen asiakassuhteen ja tilausten hoitoon, tiedonvälitykseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

4. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

Tietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy hänestä käsiteltäviin henkilötietoihin ja oikeus saada tiedoista jäljennös. Kun henkilö pyytää saada pääsyn henkilötietoihinsa, Würth Oy ilmoittaa käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei, ja toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötietonsa täydennetyiksi ja virheelliset tietonsa korjatuiksi.

Tietojen poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Henkilötiedot poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada meille itse toimittamansa tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen

Voimme käsitellä henkilötietoja oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa rekisteröidyn henkilötietojen suojaa. Näissä tilanteissa rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaisiin syihin vedoten.

Rekisteröity voi myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen

Rekisteröidyllä voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele rajoituksen kohteena olevia henkilötietoja muuten kuin säilyttämällä tietoja. Tämä oikeus rekisteröidyllä on esimerkiksi, kun rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä ja odottaa vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

5. Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan?

Voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään sähköpostilla tietosuoja@wurth.fi.

6. Valitusosoitus

Mikäli rekisteröity katsoo, että emme käsittele henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään luottamuksellisesti ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan rekisterin käyttö kuuluu. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

10. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, henkilötietoihin liittyen tässä rekisterissä.

11. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin.