Tunnetko sinä huoltokemikaalien hallinnan vastuut ja velvollisuudet?

4.12.2019

IISI

REACH-asetuksen mukaisesta huoltokemikaalien turvallisuusdokumenttien hallinnasta tulee usein tuottavaa työaikaa vievä vaiva. Digitalisaation myötä hallintaan on saatavilla oivia apuvälineitä. Jotta niistä on hyötyä, on hyvä käsittää asetuksen vastuut ja velvollisuudet.

Jakelija

Jakelijan vastuut ja velvollisuudet

Kemikaalin jakelijan, tavarantoimittajan, tulee huolehtia toiminnanharjoittajalle toimittamansa kemikaalin käyttöturvatiedote (KTT) ensimmäisellä toimituskerralla. Jos kemikaalin käyttöturvatiedotetta päivitetään ja tuotetta on myyty viimeisen 12 kuukauden aikana, tulee kaikille tuotetta ostaneille toimittaa päivitetty KTT.

Yllä mainittu pätee aina, kun kemikaali menee ammattikäyttöön. Käyttöturvatiedotteen toimittamisvelvollisuutta ei täytä sähköpostiviesti, jossa on linkki yleiselle verkkosivustolle, josta KTT pitää etsiä ja ladata. Velvollisuus ei myöskään täyty, jos KTT julkaistaan yleisellä verkkosivustolla tai sitä jaetaan toiminnanharjoittajalle vain pyynnöstä.

Kemikaali

Kemikaalia käyttävän toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Saatuaan jakelijoilta kemikaalien käyttöturvatiedotteet tulee toiminnanharjoittajan laatia ajantasainen kauppanimen mukainen kemikaaliluettelo kaikista käytössä olevista kemikaaleista. Luettelosta on käytävä ilmi kemikaalin luokitustiedot sekä tarvittaessa riskianalyysin vaatimia tietoja.

Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, että kemikaalien käyttöturvatiedotteet ja kemikaaliluettelo ovat kaikkien työntekijöiden ja erityisesti työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon saatavilla.

Toiminnanharjoittajan tulee myös ohjeistaa, opastaa ja valvoa käytössä olevien kemikaalien turvallista käyttöä. Tätä ei ole säännelty tarkemmin, mutta hyvin yleisesti on käytössä turvaohje, johon on kemikaalin käyttöturvatiedotteesta tiivistetty käyttäjän kannalta olennaisimmat asiat. On myös huolehdittava ja valvottava, että kemikaalien käsittelyyn määriteltyjä henkilönsuojaimia on saatavilla ja niitä käytetään.

Ajantasaisten tietojen lisäksi toiminnanharjoittajalla tulee olla käyttämistään kemikaaleista käyttöturvatiedotteiden arkisto. Näin mahdollisissa myöhemmin ilmenevissä altistumistapauksissa voidaan päästä aiheuttajan jäljille vaikka itse kemikaali olisikin jo poistunut aktiivisesta käytöstä.

Vastuita ja velvollisuuksia on siis paljon! Toiminnanharjoittajan on huomioitava nämä sekä jokaisen kemikaalin että jokaisen hänelle kemikaaleja toimittavan jakelijan kohdalla.

Würth Oy:n IISI!!-kemikaalienhallintajärjestelmä on online-palvelu, jossa kemikaalien turvallisuusmateriaalit toimitetaan yrityksille digitaalisesti.

​ ​